Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 21. Nevėžis tarp Traupio ir Raguvos

Nevėžis tarp Traupio ir Raguvos

Traupio bažnyčia

Dešiniajame Nevėžio krante pirmąjį sutinkame Traupio bažnytkaimį, su viena vienintele gatve ir dailia mūrine vienabokšte bažnyčia. Prieš bažnyčią nesenai pastatytas Kryžiaus Kelio paminklas. Traupis stovi ant smėlio kalvos, „oso“ tipo; jis težymus kaip vieškelių mazgas: pro jį ėjo garsusis kelias iš Vilniaus pro Ukmergę ir Panevėžį į Rygą. Dabar svarbesnis vieškelis iš Panevėžio į Ukmergę kad ir nukreiptas per Levaniškius, ties Traupiu, senam vieškeliui į Taujėnus pastatytas geležbetoninis tiltas, pirmas pastovus tiltas per kalbamąją upę.
Nevėžio vaga ties Traupiu raitosi smulkiais vingiais, vasarą ji priauga švendrų. Pavasarį ir rudenį upė išsilieja iki 200-300 m platumo ir lėtai senka; tada jos negalima perbristi nei perplaukti.
Žemiau Traupio deš. krante matyti Jonapolės dvaras; rūmais jis nepasižymi, tik dviem mūriniais sandėliais, lyg pilies bokštais, tarp kurių stovi vartai senų medžių alėjos gale. Šie stilingi bokštai nukopijuoti iš Raguvėlės dvaro

 Jonapolės dvaro bokštai

Jonapolės dvaro bokštai


Toliau Nevėžis skiria į dvi puses Levaniškių kaimą: deš. krante Senieji, į kairįjį išsikėlė Naujieji. Tarp jų pastatytas geležbetoninis tiltas vieškeliui iš Panevėžio į Taujienus ir Ukmergę. Tas vieškelis iki Raguvos eina beveik pačiu deš. Nevėžio krantu. Upė čia teka žiem. vakarių linkme, ties Raguva paimdama žiemių kryptį.


Nevėžis lies Levaniškiu rudeny

Nevėžis ties Levaniškiu rudeny


Raguvos bažnyčia

Prieš Raguvos mst., tarp jo ir Užunevėžių k. iš kairiojo šono seniau tekėjo intakas Dubė, arba Dubija. Jo slėnis labai žemas, todėl 1913 m. buvo suprojektuotas kanalas, kuriuo vandens perteklius iš supelkėjusio Nevėžio aukštupio turėjo būti nuleistas j Aluontę, Nevėžio intaką (apie 7 km į vakarus). Musų kultūrtechnikai anksčiau sutvarkė Aluontę ir prijungė prie jos Dubės aukštupį, kuris dabar vadinamas Skerdimu ir teka pro šalį Raguvos 1,5 km atstume.
Ties Raguvos mst. per Nevėžį yra jau trečias geležbetoninis tiltas, labai žemas ir beveik apsemiamas pavasarį su visu vieškeliu.
Raguva  laikoma viena seniausių Lietuvos gyvenamųjų vietų; spėjama, kad čia buvo senovės lietuvių žinyčia. Nevėžio krante seniau gulėjęs didelis granito akmuo, vardu Žaltys, su išskeltais trijų žalčių piešiniais; jis buvęs pagonų garbinamas, kaip dievų ženklas. Paskiau Žaltys buvęs nugabentas į Kėdainius ([1], 282 pusl.); dabar apie jį neteko girdėti. Balinskis rašo, kad Raguvos vardas kilo iš rago arba rogo, kas lietuviškai reiškia altorių.
Bažnyčią Raguvoje įsteigė Trakų vaivada Aleksandras Oginskis 1680 m. Vėliau Raguva priklausė Straševičiams, o po 1831 m. sukilimo buvo rusų vyriausybės konfiskuota. Deš. Nevėžio krante nemažas priemiestis, vad. Raguvos Ferma. Vieškelių kryžkelėje čia pastatyta mūrinė Šv. Agotos kolona; labai galimas dalykas, kad tai yra 1831 m. sukilimo slaptas paminklas.
Šv. Agotos kolona Raguvos Fermoje

Dabartinė Raguvos bažnyčia - paprasta medinė; greta jos keturkampė mūrinė varpinė. Bažnyčia pastatyta kalnelyje, prie upės, todėl varpinė toli matyti plačiame Nevėžio slėnyje.
Raguvos mst. užima aukštoką kalvą; jo gatvės plačios ir tiesios, daugumoje grįstos. Į jį užsuka didysis vieškelis, kuris eina dešiniuoju Nevėžio krantu, nors Raguva yra kairiajame; todėl reikia du kartu keltis per upę. Kelias į žiemius, į Panevėžį, eina pačiu Nevėžio slėniu ir dažnai apsemiamas. Per upę ir jos šakas čia pastatyti trys nedideli ir silpni mediniai tiltai.
Upė ties Raguva be galo apleista; dėl jos vagos nesutvarkymo pievos virto viksvų bala ir beveik nenaudojamos. 1935 m. pradėti melioracijos darbai visai pakeis Raguvos apylinkių vaizdą. Tyrinėjimai rado, kad Nevėžis čia turi didelį kritimą, todėl kanale numatyta 15 slenksčių. Keista, kad be naujos vagos kasimo vanduo pats nenuteka. Paaiškinti šį reiškinį tegalima perkalais, kurių čia šimtai pristatyta skersai upės vagą; jie baisiai pagadino Nevėžį.
Šiuo metu Nevėžis tetinka kelionėms baidare nuo Miežiškių bžk. 1927 m. Hidrometrinio biuro ekspedicija (ž. fot.) sutiko iki Raguvos nenugalimų kliūčių; baidarę teko gabenti vežimu, nes plaukti žolių priaugusia ir vingiuota vaga nebuvo galima.Nevėžis ties Raguva - sunkus kelias baidarei

Nevėžis ties Raguva - sunkus kelias baidarei

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga