Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 37. Sonžylos kanalas

Sonžylos kanalas

Vienas įdomiausių melioracijos darbų Nevėžio baseine - Sonžylos kanalas, kuris sujungė Lėvenį ties Bernatonių k. su smulkaus Nevėžio intako - Sonžylos - aukštupiu toje vietoje, kur seniau, 1798, 1824 ir 1914 metais, buvo manoma kasti laivams kanalą iš Nemuno į Lielupę ir Rygos uostą (ž. § 30). Kai melioratoriai sutvarkė Lėvens aukštupį ir jo svarbesniuosius intakus, kaip Mituvą, Kupą ir Viešintą, labai padidėjo Lėvens žemupio debitai. Nesutilpęs vingiuotoje upės vagoje vanduo plačiai išsilieja lygiame jos slėny, padarydamas ūkininkams didžiausių nuostolių. Norėdamas išvengti brangaus Lėvens žemupio regulavimo 48 km ruože, Melioracijos skyrius pasinaudojo sena mintimi sujungti Lėvenį su Nevėžiu. Lėvens vandens lygmuo ties Bernatonių k. yra 5,3 m aukštesnis, kaip Nevėžyje prie Sonžylos žiočių. Jau seniau, pavasario potvynių metu, aukštas Lėvens vanduo rasdavo sau kelią į Sonžylą per Panevėžio-Pušalolo vieškelį, kuriame buvo įtaisyta kelelas nemažų tiltų. Tat ir buvo nuspręsta dalį Lėvens vandens pertekliaus nukreipti į Nevėžį. Kultūrtechnikas B. Baublys 1929 metais ištyrė vietą tarp Lėvens ir Nevėžio ir palygino tris variantus: 1) aukščiau Panevėžio, tarp Vabalos ir Venslaviškių k. 2) ties pačiu Panevėžio mst., Tickūnų k. linkme, 3) žemiau Panevėžio, tarp Bernatonių ir Berčiūnų k. Pirmas ir antras variantai - trumpesni, kanalas teturėtų 4 km ilgumo, bet padidintas Nevėžio debitas galėtų pakenkti Panevėžiui, todėl buvo išrinktas trečiasis kelias.
1930 m. buvo iškastas 8 km ilgumo kanalas, kuris prasideda kairiajame Lėvens krante tarp Bernatonių ir Bernatonėlių k., kerta Panevėžio-Pušaloto vieškelį ir eina toliau Sonžylos upelio vaga Berčiūnų k. laukais ir valdišku mišku. Ties Berčiūnų kurortu reguluota Sonžylos vaga kerta Radviliškio-Panevežio-Daugavpilio geležinkelį ir išeina į Nevėžį ties Berčiūnų tiltu (fot. 71 pusl.). Kanalo ir reguluotos Sonžylos vagos dugnas yra 8 m platumo, apie 2 m gilumo. Dideliam kritimui sušvelninti kanale buvo padaryti 3 slenksčiai73


Sonžylos kanalo pradžia iš Lėvens (1935 m.).

Sonžylos kanalo pradžia iš Lėvens (1935 m.)


Kanalo pradžioje buvo įtaisyti betoniniai vartai, vandens debitui reguluoti vėliau juos panaikino.

Sonžyloskanalas buvo numatytas 10 m3 vandens debito praleisti. Kai buvo patirta, kad to permaža, kanalas buvo pertvarkytas, pagilintas jo pradžioje, ir dabar praleidžia 30-40 m3. Sonžylavirsta nemaža upe; atliekama vandens energija smarkiai ardo šlaitus ir slenksčius74. Atsirado pavojus ir geležinkelio tiltui ties Berčiūnais, kurį 1935 metais teko padidinti dar viena anga. Sonžylos debitas potvynio metu nemaža atsiliepia ir Nevėžio debituose (ž. 40 pusl.)75.
Sonžylos kanalas kaštavo apie 250 000 lt. Ties Bernatonėliais per kanalą pastatytas geležbetoninis vieškelio tiltas. Lėvens krante ir prie šio tilto įtaisytos vandens matavimo stotys. Kai Lėveny aukštas vanduo, kanalu galima plaukti iš vienos upės į kitą; tuo keliu kartais iriasi baidarininkai, o 1934 m. mėgino keltis Kauno Jachtklubo irklininkai su sportine valtimi, kuria jie plaukė iš Kauno į Rygą.


73B. Baublys, Lėvens-Nevėžio kanalas. Žemėtvarka ir Melioracija, 1930, 4-5 Nr. 48 pusl.

B. Baublys, Sonžylos kanalas. Panevėžys 1930, Mūsų Kraštas, 25 Nr.

74J. Stanišauskis, Sonžylos kanalo hidrauliniai skaičiavimai. Žemėtvarka ir Melioracija, 1934, 3 Nr., 16 pusl.

75S. Kolupaila, Lėvens-Sonžylos kanalo reikšmė Nevėžio debitams. Žemėtvarka ir Melioracija, 1935, 3 Nr. 28 pusl.

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga