Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 31. Nevėžio reguliavimo projektas

Nevėžio reguliavimo projektas

Nevėžio reguliavimo projekto fragmentas


Vandens kelių tarnybos tyrinėjimo partija (vadovavo inž. A. Snarskis, vykdė J. Losinskis) 1925 metais padarė Nevėžio menzulinę nuotrauką nuo Nemuno iki Kėdainių geležinkelio tilto, 59,2 km ruože. Pagaminta 17 planšetų skalėje 1:5000, atvaizduojant dugno reljefą isobatomis, o krantų - horizontalėmis. Pastatyta 68 geležinių reperių. Trumpas upės aprašymas multiplikuotas opalografu: „Žinios iš 1925 metų Nevėžio upės tyrinėjimų“.
1930 m. buvo iškeltas sumanymas atidaryti Nevėžį laivybai iki Kėdainių. Tam tikslui buvo nugriautas Vilčiatavos malūnas ir numatyti panaikinti du kiti - Bajėnų ir Pelėdnagių. 1934 m. Vandens kelių tarnyba (inž. A. Šulcas) paruošė Nevėžio regulavimo projektą58.
Žemutinėje Nevėžio dalyje buvo numatyta išlyginti kaikuriuos staigius posūkius. Aukščiau Babtų upę tektų šliūzuoti ir ištiesinti arba iškasti visai naują vagą. Kritimas apie 7 m gali būti sudarytas vienos ar dviejų užtvankų su šliuzais. Sutvarkyti vagą buvo manoma 23 m platumo, 2,5 m gilumo, minimaliniu posūkių radiusu 300 m. Šliuzai po 3,5 m kritimo projektuoti 42 m naudingo ilgumo, 5,2 m platumo, gilumo ant slenksčio 2,0 m. Tokiu upės ruožu galėtų plaukioti baidokai 200 t talpos, 40 m ilgumo, 4,6 platumo, 1,6 m grimzlės.
Sąmata sutvarkyti Nevėžio vagai iki Kėdainių susidarė iš dviejų šliuzų su reikalingais pastatais 520 000 lt., vagai tiesinti 1230000 lt., visam projektui 1,85 milijonų litų. Dėl didelės kainos projektas nevykdomas.
Tikslingiau būtų galima perdirbti dabartines malūnų užtvankas, įtaisant šliuzus, ir pasitenkinti nedideliais vingių aplyginimais. Tą supranta Vandens kelių tarnybos vadovybė ir rengia kitą paprastesnį projektą.


58V. Merkys. Vandens keliai. Kaunas 1934. 130 pusl. Iš tos knygos pasinaudota klišėmis.

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga