Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. Turinys

Nevėžis

Steponas Kolupaila
V.D. Universiteto profesorius
NEVĖŽIS
Hidrografinė studija

76 fot., 1 žemėlapis, 8 brėž.

Atspausdinta iš gamtos mokslų žurnalo KOSMOS

KAUNAS 1936

Kaunas, „Šviesos“ spaustuvė, Jakšto gatvė, Nr.2. Tel. Nr. 2095

LE FLEUVE NEVĖŽIS
Etude Hidrographique

Didžiam gerbiamam „Kosmo“ redaktoriui, Vytauto Did. Universiteto ord. profesoriui Dr. Pranui Dovydaičiui, pagerbti jo 50 metų amžiaus sukakties proga.
Ši studija apie Nevėžį atsirado pirmiausia „Kosmo“ nenuilstamo redaktoriaus skatinama ir remiama.
Tik prof. Pr. Dovydaičio begalinė energija privertė mane mesti į šalį kitokius darbus ir ruošti „Kosmui“ šią studiją, kuriai medžiagos buvau jau kiek tiek ir prieš tai surinkęs.
Kaip kiekvienas naujas darbas, taip ir šis, turi nemaža trūkumų.Tikiuos, kad jis bus įdomus skaitytojams bent po kelių dešimčių metų, kaip santrauka mūsų dabartinių žinių apie Nevėžį.
Tam reikalui leidinys gausingai iliustruotas, daugiau kaip pritiktų kukliam mokslo darbui; už klišes dėkoju visiems leidėjams ir redaktoriams, kurie tuo būdu mano darbą parėmė.
Būsiu laimingas, jei mano „Nevėžis“ paskatins mūsų geografus ir hidrologus patiekti daugiau hidrografinės literatūros apie mūsų šalį.


TURINYS

Įžanga

1. Vardas

2. Nevėžio versmės

3. Nevėžio ilgis

4. Nevėžio vingiuotumas

5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis

6. Nevėžio baseinas

7. Nevėžio íntakai

8. Baseino plotas

9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai

10. Nevėžio baseino vandens balansas

11. Drėgmenys Nevėžio baseine

12. Hidrometrinės stotys

13. Nevėžio debitų matavimai

14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas

15. Nevėžio nuotakis

16. Nevėžio debitų augimas

17. Nevėžio režimas

18. Nevėžio užšalímaí

19. Nevėžio kilometrinis aprašymas

20. Nevėžio aukštupís

21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos

22. Tarp Raguvos ir Panevėžio

23. Panevėžys

24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos

25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių

26. Kėdainiai

27. Nevėžis žemiau Kėdainių

28. Nevėžio žemupis

29. Nevėžio laivyba

30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį

31. Nevėžio reguliavimo projektas

32. Nevėžio tiltai

33. Nevėžio vandens energija

34. Vandens malūnai

35. Miškai Nevėžio baseine

36. Pelkės ir melioracijos darbai

37. Sonžylos kanalas

38. Ežerai Nevėžio baseine

39. Nevėžio žvejyba

Pabaiga