Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas

Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas

Iš visos medžiagos išskirti ir patikrinti Kėdainių debitai. Jais naudojantis sudaryta debito kreivė, kuri rodo santykį tarp vandens horizonto ir upės debito. Jai sudaryti priimti šie debitai, redukuoti Kėdainių vandens matavimo stočiai (baseino plotas 3220 km2), proporcionaliai baseino plotui; išleisti žiemos matavimai, po ledu, kurie netinka kreivei.


Redukuoti Kėdainių debitai


Redukuoti Kėdainių debitai.


Debito kreivei parinkta lygčių forma Q = A (H - H°)29ir logaritminės anamorfozos būdu išskaičiuoti koeficientai. Gautos šios lygtys:
Q = 6,76 (H+0,10)29
Kreivė neblogai tinka matuotiems rezultatams29. Pagal šias lygtis išskaičiuota tabelė, kurioje galima tiesiog atskaityti debitą kiekvienam vandens horizonto centimetrui. Čia duodame sutrumpintą tabelę - tik atskiriems decimetrams.Kėdainių debitų tabelė (m3/sec)


 Kėdainių debitų tabelė (m3/sec)

Naudojantis tokia debitų tabele išskaičiuotas 1925-35 m. kiekvienos dienos debitas. Žiemos metu debitai ištaisyti mūsų metodu30 tuo pačiu būdu ištaisyti rudens periodai, kai Kėdainiuose aiškiai matyti Pelėdnagių malūno patvanka. Malūno užtvanka yra 4,2 km žemiau Kėdainių v. m. stoties; jos veikimas jaučiamas rudenyje, kai debitai nedideli ir malūnas, turėdamas daug darbo, kelia vandenį skydais aukščiau užtvankos. Tiesioginių debito matavimų tokiam ištaisymui labai trūko, todėl skaičiavimuose galimi netikslumai, bet, veikiausiai, tik žemuose vandens horizontuose. Metai priimti hidrologiniai, nuo XI I iki X 31.
Skaičiavimo rezultatų santrauka eina žemiau.


Nevėžio vidutinis vandens debitas ties Kėdainiais (m3\sec) atskirais mėnesiais


Nevėžio vidutinis vandens debitas ties Kėdainiais


Svarbiausi atskirų metų Nevėžio debitai Kėdainiuose


 Svarbiausi atskirų metų Nevėžio debitai Kėdainiuose


29Hidrometrinis biuras buvo išskaičiavęs Kėdainiams lygtis Q=4,26(H+0,20) kurios  bendrai, nedaug skiriasi nuo mūsų. Tos lygtys duoda atitinkamai H=1,0 m. Q=6,8 m3/sec; H=2,0, Q=33,1, H=3,0, Q=87,6, H=4,0, Q=178; H=5,0, Q=310 m3/sec.

30S. Kolupaila Žiemos debito skaičiavlmas. Kaunas 1928.

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga