Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. Pabaiga

Pabaiga

Ramus, bet pilnas paslapčių, Nevėžis plaudžia mūsų šalį. (V. Stonis).

Ramus, bet pilnas paslapčių, Nevėžis plaudžia mūsų šalį. (V. Stonis).


Rašydamas studiją apie Nevėžj buvau manęs jos programą kiek praplėsti; mano darbe maža paliesti su Nevėžiu susiję istoriniai įvykiai; nematyti, koki žmonės jo krantuose gyvena, kuo jie verčiasi, koki čia keliai, pramonė, prekyba. Medžiagos šiems skyriams būtų galima rasti nemaža, bet toks aprašymas daugiau tiktų apskričių ar miestų monografijoms. Netrukus, manau, tokių rimtų ir nuoseklių darbų tikrai susilauksime, tat su jais nenorėjau konkuruoti..
Pažymėsiu čia tik vieną mažmožį iš 1812 m. karo. Prancūzų žemėlapyje 1:500 000, pagal kurį ėjo jų kariuomenė į Rusiją, Nevėžis klaidingai pavadintas Pevieja. Napoleonas laiške Berthier'iui rašo, kad turi būti pataisyta Neviaja; ir kitur jis mini „la petite riviere de Neviaja“ (L. G. Fabry), Campagne de Russie 1812. Paris 1900).
Skaitytojai ras mano darbe klaidų ir netikslumų. Kaikurios jau dabar paaiškėjo; antai, 14 pusl. Kelnupis tikriau ar tik nebus Kiaunupis. Nesu tikras, jog 50 pusl. fotografija nutraukta 1924 metais, kad ir tie metai buvo pažymėti originale; dienraščiai šio įvykio išaiškint man nepadėjo. Literatūrą stengiaus rasti visą, kiek tik jos žinojau. Kelių straipsnių vis dėlto neradau77.
Mokslinė literatūra apie Nevėžį negausinga; nedaug sukūrė apie jį ir poetai (Maironis - Lietuva brangi, V. Stonis - Nevėžis). Musų platesnei visuomenei mažai žinomi du sonetai „Nuo Nevėžio krantų“, kuriuos išspausdino Emka (ar ne K. Pakalniškis=Dėdė Atanazas?) Amerikos lietuvių žurnale „Dirva-Žinynas“ (Shenandoah, Pensilvanijoje, 1903, I. 68 pusl.):


77Opisanije reki Neviaži. Kovno 1858, Kovenskije Gubernskije Viedomosti. 11 Nr. T. p. Zolotoje Runo, 1858. 15 Nr., 37 pusl.Nuo Nevėžio krantų
E m k a


I


Sveikas, Nevėži! Tylus, ramus, platus!
Tarp aukštų krantų, ąžuolais apaugęs,
Plauki, galiūnas, kaip tik akims matos,
Gelmėje savo skandini padanges!


Ąžuolai-seniai, ant krantų sustoję,
Žalius vainikus lapų kel' į dangų,
Tur būt', senovės jie dumą dūmoja
Apie jaunystę ir meilią, ir brangią.


Ir mano čionai jaunesnės dienelės
Ramiai prabėgo, kaip Nevėžio bangos.
Ak! Čionai skaistus visad buvo dangus!


Ir pirmos mano nedrąsios dainelės
Ąžuolo ūksmėj, ar nakty prie žvaigždžių,
Iš širdies liejos čion į eiles raidžių.


II


Ir vėlei žiūriu aš nuo aukšto kranto
Ant girių, pievų ir laukų auksinių.
Tenai tolybėj vos tikt akys randa
Tarp žalių karklų Nevėžio mėlynę.


Čionai po kojoms jis - platus galiūnas,
Ramiai, iš lengvo vaga savo teka,
O štai sutikęs pylimą malūno
Per viršų liejas ir tolybėn lėkia.


Ir žmogaus širdis, kad skausmas užeina,
Tars' akmuo sunkus tad užgul' krūtinę;
Ašaroms griaudžioms plūsta žėdną dieną...


O dūmos liūdnos, kaip Nevėžio bangos,
Lėkia tolybėn, kaip jas neramini,
Kur širdį traukia, kur aiškesnis dangus!...


Le fleuve Nevézis (Névéjis)

(tribulaîte du Niemen-Nemunas)

Sommaire

Introduction 1. Nom 3. Sources 5. Longueur 7. Développement 8. Pente et profil en long 10. Bassin 12. Tributaires 14. Superficie rlu bassin 17. Relations géométriques 24. Bilan d'eau 31. Précipitations 32. Limnimètres 35. Jaugeages des débits d'eau 37. Calcul des débit» près de Kédainiai 40. Ecoulement 42. Augmentation des débits 45. Régime 48. Congélation 53. Description kilométrique 55. Courant supérieur 58. Entre Traupis et Raguva 60. Entre Raguva et Panevéfys 64. La ville Pancvéiys 67. Entre Pancvêiys et Krekenava 60. Entre Krekenava et Kédainiai 74. La ville Kédainiai 79. Au-dessous de Kédainiai 81. Courant inférieur 85. Navigation 87. Projets de voie navigable entre Nevéiis et Lévuo 91. Projet de régularisation 96. Ponts 97. Energie 106. Moulins d'eau 107. Forêts 111. Marais et travaux d'amélioration 113. Canal de Sonžyla 118. Lacs 120. Pêche 122. Conclusion 123.


Žurnalas „Kosmos“

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga