Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 20. Nevėžio aukštupis

Nevėžio aukštupis

Kaip išaiškinom, Nevėžis prasideda šlapiuose miškuose ir pievose apie 7 km į pietus nuo Troškūnų mst.


Troškūnų-Traupio vieškelio tiltas

Troškūnų-Traupio vieškelio tiltas


Pradžioje Nevėžis, vielos žmonių Nevėžėle vadinamas, teka į vakarus lygiu slėniu, žemais krantais, pro miškus ir nedidelius kaimus, kaip antai, Grybuliai, Guobė, Nevėžnikai, Nevėžėlė, Krokuvėlė. Grybulių k. yra pirmas tiltas, tik 2 m ilgumo, visai paprastas, kaip per griovį. Kiek didesnį tiltą randame 207,9 km (kilometrai skaitomi nuo žiočių; versmes laikome 218,7 km), kur Nevėžis sutinka pirmąjį vieškelį iš Troškūnų į Traupį. Čia padarytas paprastas medinis tiltas 5 m ilgumo, visai žemas; kad nenuneštų vanduo, jis iš šonų apkrautas akmenimis. Vieškelis į Troškūnus tiesus, kaip styga; pro mišką 6 km atstume matyti Pranciškonų bažnyčios varpinė.

Troškūnai žinomi nuo 1700 m., kada čia buvo pastatytas Bernardinų vienuolynas. Dabartinė bažnyčia barokinio stiliaus - stovi miestelio aikštėje; šalia jos - aukštas varpinės bokštas. Už miestelio - Troškūnų dvaras su dideliu spirito fabriku ir siaurojo geležinkelio stotis. Pro Troškūnus teka Juosta, kuri numatoma reguliuoti.205,4 km. ties Girelės k., Nevėžis daro pirmąjį staigų posūkį į pietus, Traupio bžk. linkui. Tą kampą galima taip paaiškinti: čia buvo senesnis ledyno upės, matyti, Šventosios intako slėnis; juo tat penkiems kilometrams pasinaudojo „Nevėžėlė“. Tas senslėnis daug ryškesnis, kaip Nevėžio aukštupio lyguma.
Atkreipkime dėmesio j vieną įdomų dalyką. 7 km į rytus nuo Nevėžio versmių, ties Andrioniškio bžk, giliame slėnyje teka Neries Šventoji, Anykščių linkui; jos vandens paviršius yra 70 m aukščiau jūros, o Nevėžio versmių - 93 m. Nevėžis nukrinta iki 70 m tik žemiau Raguvos, už 40 km. Seniau Nevėžio aukštupis, tikriausia, turėjo ryšio su Šventosios baseinu. Sakytasis senojo intako slėnis eina pro Traupį Kovarsko linkme pietų rytų kryptimi; slėnio šlaitai atitinka vidutinio didumo upę.


Troškūnų bažnyčia

Troškūnų bažnyčia


Naujose sąlygose Nevėžis teka platesne vaga, kad ir dar be aiškių intakų. Čia jį vėl kerta tas pats Troškūnų-Traupio vieškelis, kuriam pastatytas didesnis ir aukštesnis tiltas. Tiltas medinis, balkinis, bendras jo ilgis 7 m, aukštis nuo žemo vandens 1,5 m.
Šiame tarpe Nevėžio slėnio šonuose stovi dešinėje Laukagalio k. ir dvaras, kairėje - Žerkiškių dv. Ties Traupio dv. (kair.) Nevėžis sutinka smėlio kalvas, staiga aplenkia vieną jų ir savo senslėnį palieka. Pačiame posūkyje į ją įteka iš kairiojo šono pirmi žymesnieii intakai - Traupis ir Pienia. Vietos žmonės visai nežino upelio vardu Traupis39; rusų žemėlapyje 1:126000 jis pavadintas Traupe; jis teka iš rytų, iš balų ir miškų, įteka ties Traupio dv. Dvare yra kūdra, gausingų versmių maitinama. Pienia teka iš pietryčių; ji teka jau minėtu Traupio-Kovarsko senslėniu. Toliau tuo pačiu slėniu teka kitas upelis, bet jau į Šventąją. Keista, kad juodu abu vadinami vienodai - Pienia40. Iš slėnio reljefo matyti, kad seniau Nevėžio aukštupis ar kuri kita upė tekėjo tuo keliu j Šventąją; dar ir dabar nesunku būtų Nevėžį čion nukreipti.
Vieta, kur Nevėžis apsisuka ir jungiasi su dviem intakais - tikras labirintas. Man rodos, kad nuo trijų upių gavo vardą bažnytkaimis Traupis (Tri-upis).
Tarp dviejų intakų, pačiame posūkyje, Nevėžį kerta Traupio-Kovarsko vieškelis; menkas medinis tiltas ant polių, 9 m angos, puošia šį dailų kampelį (ž. aukščiau - § 2).
Nuo šios vietos Nevėžis teka plačiu ir lygiu slėniu, kuris po lietaus ar pavasary virsta plačia upe ar beveik ežeru.


39I. Buslynski 2, 9 pusl.) ir D. Afanasjev  3, 77 pusl.), vadina šį upelį Troupianka, t. y. Traupele.

40Nuostabu, kad šioje apylinkėje žmonės, bendrai, mėgsta vadinti vienodu vardu dvi tekančias į įvairias puses upes. Antai. Troškūnuose į Juostą įteka viena Latuva (Latava), o kita įteka j Šventąją žemiau Andrioniškio. Kiek toliau žiemiuose viena Pelyša teka į  Šventąją, kita j Viešintą, Lėvens intaką. Žemiau Panevėžio yra dvi Vešetos.

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga