Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 22. Tarp Raguvos ir Panevėžio

Tarp Raguvos ir Panevėžio

Nelinksmas Nevėžio slėnio vaizdas lydi jį dar 10 km žemiau Raguvos. Siaura, duobėta vaga su tingia vandens srove - sunkus kelias net lengvai baidarei. Po lietaus upė išsilieja per visą slėnį, bet ir tada jąja plaukti labai rizikinga.
Dešiniuoju slėnio šonu eina Panevėžio vieškelis, kuris keletą kartų kerta Nevėžį. Pirmas jo susidūrimas - ties Gitėnų k.; čia yra du mediniai tiltai - per upės senąją vagą ir naujai ištiestą kanalą. Kitas medinis tiltas pastatytas Kerblonių kaime, ūkininkams susisiekti.


Miežiškių malūno užtvanka

Miežiškių malūno užtvanka


Nuo Bajoriškių k. (167 km) Nevėžis stambiais vingiais krypsta į vakarus. Aukščiau Miežiškių bžk. pastatytas vandens malūnas, pirmas Nevėžyje. Malūno užtvanka suversta iš akmenų; vanden| kelia mediniai skydai, vad. šandorai, Malūno trobesys - kairiajame krante.
Nedidelis Miežiškių bžk. turi gražią gotiko stiliaus vieno bokšto bažnyčią ties ta vieta, kur vieškelis vėl eina per Nevėžį. Čia matome kolonų paremtą geležbetoninį tiltą.
Žemiau Miežiškių Nevėžio vaga pakankamai ryški ir gili; Čia ir melioracija nereikalinga. Nevėžio nuolydis vis darosi didesnis, todėl čia - geros sąlygos vandens malūnams.
Ties Tautkūnų k. Nevėžis priima iš kairiojo šono žymesnį intaką Aluontę. Aluontė teka iš pietų, iš Šilų bžk. apylinkių, pro Aluončių k. ir Velykių bžk. Ji baigiama reguliuoti; sutvarkyta Aluontė atrodo labai dailiai. Prie žiočių įtaisyta vandens matavimo stotis.
Žemiau Aluontės žiočių sutinkame Tautkūnų vandens malūną, turi būti patį menkiausį iš visų Nevėžio nemoderniškų malūnų (ž. § 34).


Miežiškio tiltas ir bažnyčia

Miežiškio tiltas ir bažnyčia


Netoli nuo Nevėžio čia yra du dvarai: Liūdynė deš. krante ir Kiriava - kairiajame. Upės vaga šiame ruože 5-10 m platumo, krantai aukšti - 3-5 m aukštumo. Vaga priaugusi švendrų, sutinkama žvyro ir smėlio seklumų, kur tėra 20 cm gilumo. Srovė ryški, vanduo nestovi, kaip ties Raguva. Krantai ištisai apaugę medžiais ir krūmais. Taip teka Nevėžis iki susitinka su Juoda (154,8 km).


Aluontės žiotys

Aluontės žiotys


Juoda (arba Juodė) teka iš pietų, iš Juodžio ež., 3 km į pietus nuo Vadoklių bžk. Seniau Į Juodžio ež. įtekėdavo nežymus Lėnupio upelis, kurio pradžia buvo Steprų pelkės krašte, nors vardas rodo, kad jis galėjo jungtis su Lėno ežeru. Melioratoriai, tvarkydami Juodos baseiną, pažemino Juodžio ežerą, pratęsė Lėnupį per visus Steprus, pasisavindami Žižmojaus aukštupį, o Lėno ežerą sujungė kanalu su Apteka, Juodos deš. intaku. Tuo būdu Juoda, turėjusi 32 km ilgumo iki Juodžio ež., dabar su aukštupiu turi 49 km. Juoda teka vis į žiemius, tik žemiau Aptekos žiočių, ties Jotainių k., daro vieną vingį į vakarus. 


Tiltas per Nevėžį ties Pajuosčiu

Tiltas per Nevėžį ties Pajuosčiu


Nuo Juodos žiočių Nevėžis aštriu kampu keičia savo linkmę j vakarus, priimdamas savo intako - žieminę kryptį. Čia, ties Velžio k. per Nevėžį dar kartą eina Ukmergės-Panevėžio vieškelis, kuriam pastatytas geležbetoninis tiltas. Kad žemiau Juodos Nevėžis yra didesnė upė, matyti iš šio tilto: Jis 3 angų ir beveik du kartu ilgesnis, kaip Miežiškių tiltas. Žemiau tilto yra Velžio vandens malūno užtvanka iš suverstų akmenų.
Tik 6 km žemiau Juodos žiočių Nevėžis teka į žiemius. Ties Pajuosčio dv. į jį įteka iš dešiniojo šono Juosta, kuri vėl priverčia Nevėžį grįžti į vakarus.
Juosta teka iš pietų rytų, iš Juosto ežero, pro Troškūnų mst, Juostininkų k., Raguvėlės dv., vietomis lygia greta su Nevėžiu.

Pajuosčio dv. priklausė A. Meištavičiui, o nuo 1920 m. čia įsikūręs IV pėstininkų L. Karaliaus Mindaugo pulkas. Nesenai jam pastatytos moderniškos kareivinės. Pasiliko gražus parkas Juostos ir Nevėžio santake, balti dvaro rūmai, buvusi dvaro koplyčia gotiko stiliaus su senais herbais, ji yra kairiajame Nevėžio krante, prie kelio į Panevėžį. Pajuostyje yra du tiltai - per Nevėžį ir Juostą. Nevėžio tiltas - 3 angų, medinis, ant gražių mūrinių taurų. Žemiau tilto ir Juostos žiočių Nevėžyje įtaisyta vandens malūno užtvanka. Malūno trobesiai - deš. krante, dar tebeturi senojo dvaro papuošimus. Pajuostį41 galima laikyti Panevėžio priemiesčiu. Nevėžis savo gilia vaga, iš kurios upė neišsilieja, padaro dar vieną didesnį vingį ir pro didelę plytinę eina artyn prie „Aukštaičių sostinės“, prie Panevėžio.


41Dabar Pajuostis klaidingai vadinamas Pajuoste (versta iš lenkų Pojoscie?).

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga