Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 28. Nevėžio žemupis

Nevėžio žemupis

„Kur Nevėžis nuo amžių pro Raudoną Dvarą

Gryną vandenį savo į Nemuną varo...“
Stanevičius


Nevėžio ruožas žemiau Babtų - nepanašus į kitas upes. Srovės beveik nėra, upė vingiuoja tarp neaukštų krantų. Platus slėnis baigiasi iš abiejų šonų labai aukštais šlaitais, 40-50 m aukštumo. Vagos platumas 50-70 m, gilumas - nuo 2 m prie Babtų vis eina didyn ir ties Raudondvariu siekia 7-8 m, pavasary iki 13 m.

Vasarą tokio gilumo nėra nei vienoje upėje. Tik Nemuno deltoje, Skirvytės šakoje gilumai didesni, iki 12 m vasarą, iki 14 m pavasarį. Nemuno patvanka tiek jaučiama, kad dažnai vanduo teka iš Nemuno į Nevėžį. Pavasario metu lytys iš Nemuno nuplaukia apie 20 km prieš Nevėžio srovę. Kai Neris 1926 m. sugriovė Eigulių tiltą aukščiau Kauno, fermų liekanos pateko į Nevėžio slėnį aukščiau Raudondvario.


Nevėžio slėnis žemupyje

Nevėžio slėnis žemupyje


Žemiau Babtų deš. krante stovi gražus Babtinų dvaras, seniau kunigaikščių Giedraičių, Šukštų, Prozorų ir Tiškevičių, dabar gen. V. Nagevičiaus nuosavybė. Kairiajame krante pagal Kauno vieškelį išsitiesė Stabaunyčios kaimas; jo vardas labai reikšmingas, bet ne nuo stabo, o nuo laivų prieplaukos (stabauti - stabdyti laivus49). Čia buvo seniau žymus uostas, kuriuo naudojosi Nemuno baidokai.

Raudondvario rūmų bokštas

Toliau pažymėtinas Kačiūniškio dv. dešiniajame Nevėžio krante, kur naujai pastatyti Seserų benediktinių vienuolyno rūmai. Rūmų stilius - kombinacija Rytų su Vakarais; bokštas - Maskvos Kremlio stilizacija.
Iš tolo matyti raudoni Raudondvario bokštai, kurie puošia didelį parką dešiniajame Nevėžio krante.
Pirmąją pilį pastatė čia kryžiuočiai 1405 m. ir pavadino Konigsburgu. Raudondvaris, kuris, matyti, visada turėjo raudonus mūrus, 1549 m. karaliaus Žigimanto-Augusto padovanotas karalienei Barborai Radvilaitei. Iš Radvilų Raudondvaris atiteko Zabieloms ir, vėliau, Tiškevičiams. Dabartinius rūmus pastatė italų architektas Laurynas Cezaris Anichini apie 184050 Raudondvaryje tas pats architektas suprojektavo ir pastatydino Liudvikų stiliumi gražią bažnyčią, kurią bestatydamas nukrito nuo lipamųjų pastatų ir užsimušė.
Bažnyčioje stovėjo grafienės Tiškevičienės balto marmuro statula, kuria visi žavėjosi. 1915 m., prieš užimant Kauną vokiečiams, Kauno tvirtovės komendanto Grigorjevo įsakymu Raudondvario bažnyčia rusų buvo susprogdinta; jos griuvėsiuos ilgai gulėjo ir balto marmuro gabalai, kuriems jau daugiau niekas gyvybės neįkvėps... Tik dabar Raudondvario bažnyčia vietos žmonių didelėmis pastangomis baigiama atstatyti, ir ne raudona, o balta, mažesnio formato ir kitokio stiliaus. Raudondvario rūmai karo metu taip pat labai nukentėjo; buvusių didikų rūmuose su paveikslų galerijomis dabar įgyvendinta vaikų prieglauda.
Raudondvaris stovi aukštame krante, viešpatauja visai apylinkei. Apačioje, prie Nevėžio, prisiglaudęs Solomenkos (Šiaudinės) kaimelis su sena karčiama. Toje vietoje seniau buvo keltas; po karo liko medinis tiltas; 1930 m. pastatytas didelis geležinis tiltas, tuo tarpu ilgiausias (vienos angos) Lietuvoje, 106 m ilgumo. Tiltas jungia Kauno-Vilkijos-Jurbarko vieškelį; prie jo veikia vandens matavimo stotis.

Raudondvario bažnyčia (1936 m)

Kitame, kairiajame krante, aukštai ir toliau nuo upės, stovi Romainių dv., žinomas jau kryžiuočiams; jie Nevėžio slėnį šioje vietoje vadino Romainwerder arba Romainių gamyklos.
Ties Raudondvariu baigiasi Nevėžio slėnis, bet Nevėžis dar neįteka į Nemuną. Jo vaga pasisuka lygia greta su Nemunu ir apie 2 km vingiuoja Nemuno slėniu, siauru pievų pusiasaliu nuo jo atskirta. Tik ties Šilalio k. Nevėžis sutampa su Nemunu. Tokią vagos formą nesunku paaiškinti skirtumu tarp Nemuno ir Nevėžio. Nemunas turi didesnį kritimą, smarkesnę srovę ir energingai neša smėlį; Nevėžis žemupy beveik neturi kritimo ir srovės, todėl iki žiočių neatneša smėlio. Laikui einant Nemunas užpylė savo vagą, pakilo su visu savo slėniu, o Nevėžis pasiliko dar daugiau Nemuno patvenktas ir kitaip negalėjo atiduoti savo vandenų Nemunui, kaip tik paėjęs kiek žemiau.
Toje vietoje, kur dabar Šilalis, kaikurių istorikų manymu, seniau stovėjusi Naujojo Kauno pilis, pastatyta D. L. K. Kęstučio 1362 m., vėliau kryžiuočių Gotteswerder, Vytauto Didžiojo 1402 m. sugriautoji pilis.
Saloje ties Nevėžio žiotimis (gal pusiasalyje) 1398 m. Vytautas Didysis nustatė su kryžiuočiais sieną.
Ties Nevėžio žiotimis Nemuno slėnis labai platus, vaga plati ir sekli, su salomis. Dėl to pavasariais čia susigrūda ledai ir pasidaro dideli potvyniai, labai pavojingi Kaunui.
Nevėžis įteka į Nemuną 9,6 km žemiau Kauno, 200,3 km nuo žiočių (Atmatos žiočių į Kuršių Marias).

49K. Tyszkiewicz, Wilija I jej brzegi Drezno 1871, 44 ir 291 pusl.

50Anichini į Lietuvą buvo patekęs kaip Napoleono kariuomenės Mac Donaldo korpuso karininkas; 1812 m. jis buvo paimtas nelaisvėn ir pasiliko Lietuvoj (Liet. Enciklopedija I. 681).

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga