Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 3. Nevėžio ilgis

Nevėžio ilgis

Literatūroje duodami tokie Nevėžio upės ilgumo skaičiai:

J. Ch.Stuckenberg (6, 192 pusl.) tarp 175 ir 190 verstų, arba.....................................187-203 km,
D.Afanasįev {3, 77 pusl.) apie 190 verstų, arba .............................................................203 „
H.Keller (7, Tabellenband. 118 pusl.)...............................................................................175 „
J.Witkowskitf9.........................................................................................................................198 „
Oficialus rusų upių sąrašas10 - 201 verstas, arba.........................................................214 „
Vilniaus vandens kelių apygardos žinynas (8, 34 pusl.) - 165 verstai, arba ............176 „

Visa Lietuva 192211..............................................................................................................241 „
Visa Lietuva 192312..............................................................................................................185 „
S. Kolupaila pagal 1923 m. matavimą13..........................................................................213,5 „

Senesnieji rusų matavimai buvo padaryti žemėlapyje 1:126000 ir dar smulkesniuose. Naujas visų Lietuvos upių ilgumo matavimas buvo atliktas 1923 metais žemėlapyje 1.84 000; matuota skriestuvu 3 mm (=0,25 km) žingsniu; smulkesni vingiai buvo kompensuojami iš akies. Upės pradžia buvo palaikyta apie Grybulių k.; matavimo linija pažymėta upės viduriu.
Nevėžio žemupį 1925 m. smulkiai ištyrė Vandens Kelių Tyrinėjimo Partija. Menzulinės nuotraukos planšetuose (1:5000) pažymėtas kilometražas geometrine upės ašimi. Trumpa santrauka multiplikuota opalografu („Žinios iš 1925 metų Nevėžio upės tyrinėjimų"). Nuotrauka buvo atlikta nuo žiočių iki Kėdainių geležinkelio tilto, 59,25 km ruože.
Šiai studijai iš pagrindų pertyriau Nevėžio ilgio klausimą. Nuo žiočių iki Kėdainių geležinkelio tilto priėmiau 1925 m. kilometražą, kaip tiksliausj. Aukščiau išmatavau iš naujo upę stambiausios skalės žemėlapyje 1:25 000, kurį man paskolino V. D. Un-to Geofizikos kabinetas. Šiame žemėlapyje išbrėžiau vidurinę upės liniją ir ją išmatavau skriestuvu 2 mm (=0,05 km) žingsniu, tikrindamas skriestuvą kiekviename lape skyrium (viso 14 lapų). Matavimo technika plačiau aprašyta mano darbe „Apie upių ilgį ir jo matavimus"14.
Taip buvo išmatuotas Nevėžio ilgis iki pažymėtų žemėlapyje jo versmių ties Grybulių k., viso 215,4 km. Jei pratęsti matavimą iki spėjamų tikrų versmių, tai pelkė prie Vagylkos vnk. būtų nuo Nevėžio žiočių apie 220 km, Dabužių miškas apie 218 km, projektuojamo kanalo pradžia apie 218,7 km. Tiksliausi šiuo metu turime laikyti Nevėžio ilgį 218,7 km.
Melioracijos projekte duotas Nevėžio ruožo aukščiau Aluontės (tiksliau 158,6 km) vietoje išmatuotas kilometražas; tik jis taikytas būsimojo kanalo trasai, be smulkių vingių, žymiai ištiesintai. Tvarkomos dalies ilgis,nuo magistralinio griovio pradžios, parodytas 56,3 km. (vykdžius melioraciįos projektą, Nevėžis sutrumpės apie 4 km; jo ilgis bus 214,9 km, gan artimas kaikuriems senesniems skaičiams.
Įvairiems kilometražams palyginti duodu kaikurių ryškesnių taškų atstumą nuo žiočių:

    Ofic.rusų sąrašas         Pasynkov         Witkowski         Kolupaila         V.K.Tyr.Part.         Kolupaila         Kolupaila    
1907 1908 1917 1923 1925 1935
Versmės 214 176 198 213,5 - 215,4
Traupis, vieškelis i Kovarską 199 173 - 198,0 - 200,1
Raguva - 161 173 185,6 - 186,5
Juodos žiotys 157 132 148 156,4 - 154,8
Juostos žiotys 150 127 142 150,4 - 148,6
Panevėžys, Laisvės tiltas 145 120 136 143,6 - 141,8
Sonžyla 135 112 - 132,5 - 130.7
Naujamiestis, med. tiltas - 101 117 123,0 - 121,6
Krekenava, geležbet. tiltas - 82 98 101,2 - 99,3
Surviliškis, geležbet. tiltas - 68 84,5 87,2 - 85,6
Kėdainiai, geležinkelio tiltas 61 51 59,5 59,4 59,25 59,2
Obelies žiotys - 46 55 55,1 55,15 -
Šusvies žiotys 37 29 39 36,8 36,35 -
Raudondvaris, gelež. tiltas 3 4 - 2,9 3,10 -

9Materyaly do hypsometryi kraįu. Warszawa 1917, Pamiętnik Fizyograficzny, XXIV, 49 pusl.
10Perečen' vnutrennich vodnych putėj Jevropejskoj Rossiji. S. Peterburg 1907, 238 p.
11S.Kolupaila, Hidrografinis Lietuvos vaizdas, 111 pusl.
12S.Kolupaila, Trumpas Lietuvos hidrografijos vaizdas, 103 pusl.
13Lietuvos Hidrografija Kaunas 1924, 30 pusl. Lietuvos upių ilgis. Kosmos. 1924, 3 nr., 287 pusl.
14Kaunas 1935, iš „Mūsų Žinyno".

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga