Upių labirintasKelionės į Gruziją

S.Kolupaila. Nevėžis. 5. Nevėžio kritimas ir išilginis profilis

Nevėžio kritimas ir išilginis profilis

Labai svarbus hidrografinis elementas yra upės kritimas: juo jis didesnis, juo sriauniau teka vanduo, didesnis jo geologinis veikimas (erozija), jis slepia didesnę hidraulinę energiją. Tiksliai kritimas gali būti išmatuotas atliekant išilgai upės nivelaciją. Kur nėra atskiros nivelacijos, galima naudotis duotomis žemėlapyje altitudėmis; jos gautos darant menzulinę, nuotrauką; prie upių ir ežerų žemėlapyje pažymėtos vandens paviršiaus altitudes (rusų žemėlapiuose sieksniais, vokiečių - metrais). Altitudės turi būti pritaikytos kuriam nors charakteringam vandens horizontui - žemam, vidutiniam, dažniausiam. Paprastai to nėra padaryta ir altitudės gali būti kiek klaidingos ir viena neatitikti kitos.
Nevėžio žemupiui turime nivelacijos duomenis; aukščiau altitudės paimtos Iš žemėlapio. Pagal atstumus ir vandens paviršiaus altitudes išbrėžtas Nevėžio išilginis profilis (schematiškas pjūvis): aukščiai parodyti 2000 kartų stambiau, kaip atstumai; dėl to ryškiau matyti, kiek kinta upės kritimas.

Nevėžio išilginis profilis

Nevėžio versmių altitudė yra 93,0 m, žiotys prie Nemuno yra 19,3 m viršum jūros lygmens. Bendras Nevėžio kritimas yra 73,7 m.
Lyginamajam kritimui apibūdinti skaičiuojamas išilginis nuolydis - santykis tarp upės vandens paviršiaus kritimo H ir jos ilgio L (metrais): i = H / L
Kai H duotas metrais, o L - kilometrais, nuolydis bus: i = H / 1000 LNuolydis yra bevardis skaičius, labai maža trupmena. Praktikoje jis dažnai reiškiamas vienu iš trijų būdu: 1) procentais: i% = 100 i, 2) promiliais: i‰ = 1000 i, 3) kritimu 1 kilometre ilgio, išreikštu centimetrais: 100 H : L = 100000 i cm/km.
Nevėžio kritimas H - 73,7 m ilgyje L - 218,7 km duoda vidutinj nuolydj i = 73,7 / 1000. 218,7 = 0.000336 arba 0,0336% arba 0,336‰, arba 33,6 cm/km.
Bendras visos upės nuolydis dar jos neapibūdina, todėl kad atskiruose ruožuose jis yra labai skirtingas. Nevėžio profilyje aiškiai matyti dvi griežtai skirtingos dalys; jų riba - Sonžylos žiotys (žemiau Panevėžio), kur upė galutinai keičia savo linkmę. Tarp versmių ir Sonžylos, 88,0 km tarpe, kritimas yra labai didelis, 54,1 m; nuolydis gaunamas 61,7 cm/km. Žemutinis ruožas, tarp Sonžylos ir Nemuno, 130,7 km ilgumo, turi mažesnį kritimą, 19,4 m; šio tarpo nuolydis tėra 14,8 cm/km, arba keturis kart mažesnis, kaip pirmojo ruožo.
Aukštupyje vietomis nuolydis yra didesnis, siekia 100 cm/km, o žemupyje upė beveik neturi kritimo, ir nuolydis sumažėja beveik iki nulio. Žemiau duoti žymiausių Nevėžio profilio lūžimo taškai, jų atstumai ir altitudės, atskirų ruožų kritimai, ilgumai ir nuolydžiai.


   Vieta       Km nuo žiočių       Altitudė (m)       Kritimas (m)       Atstumas (km)       Nuolydis (cm/km)   
Versmės 218,7 93,0 13,8 18,6 74,2
Traupis 200,1 79,2 15,2 34,9 43,6
Miežiškiai 165,2 64,0 17,0 16,6 102,4
Pajuostis 148,6 47,0 8,3 17.9 46,3
Sonžyla 130,7 38,7 1,2 9,1 13,2
Naujamiestis 121,6 37,5 5,3 22,3 23,8
Krekenava 99,3 32,2 12,7 69,5 18,3
Panevėžiukas 29,8 19,5 0,2 29,8 0,7
Nemunas 0,0 19,3

Dėl palyginti didelio kritimo Nevėžis tinka vandens energijai naudoti. Jame įtaisyta 13 vandens malūnų (seniau buvo bent 17), kurie naudoja dalį kritimo, patvenkdami vandenį nuo 1.4 iki 2,3 m. Visi Nevėžio intakai turi didesnį, kaip jis kritimą Stambesniųjų intakų išilginiai profiliai atvaizduoti grafiškai kartu su Nevėžiu.

Nevėžio išilginiai profiliai

Įžanga1. Vardas2. Nevėžio versmės3. Nevėžio ilgis4. Nevėžio vingiuotumas5. Nevėžio kritimas ir išílgínis profilis6. Nevėžio baseinas7. Nevėžio íntakai8. Baseino plotas9. Nevėžio baseino geometriniai santykiai10. Nevėžio baseino vandens balansas11. Drėgmenys Nevėžio baseine12. Hidrometrinės stotys13. Nevėžio debitų matavimai14. Nevėžio debitų ties Kėdainiais skaičiavimas15. Nevėžio nuotakis16. Nevėžio debitų augimas17. Nevėžio režimas18. Nevėžio užšalímaí19. Nevėžio kilometrinis aprašymas20. Nevėžio aukštupís21. Nevėžis tarp Traupío ir Raguvos22. Tarp Raguvos ir Panevėžio23. Panevėžys24. Nevėžis nuo Panevėžio iki Krekenavos25. Nuo Krekenavos iki Kėdainių26. Kėdainiai27. Nevėžis žemiau Kėdainių28. Nevėžio žemupis29. Nevėžio laivyba30. Projektai vandens kelio iš Nevėžio į Lėvenį31. Nevėžio reguliavimo projektas32. Nevėžio tiltai33. Nevėžio vandens energija34. Vandens malūnai35. Miškai Nevėžio baseine36. Pelkės ir melioracijos darbai37. Sonžylos kanalas38. Ežerai Nevėžio baseine39. Nevėžio žvejybaPabaiga