Priegliaus baseino upės

Priegliaus baseino upės

Priegliaus baseinas

Pisa (Vangrapės intakas)

Rominta (Pisos intakas)

Vižaina (Vyžaina, Pisa Wisztyniecka) (Vištyčio ežero intakas)

Priegliaus baseinas yra mažiausias Lietuvos baseinas, iš 15 500 km2 Priegliaus upės baseino ploto Lietuvai priklauso tik 64,7 km2. Daugiausiai tai Vištyčio ežero ir jo intakų drenuojamas plotas. Priegliaus baseino teritorija yra Baltiškųjų aukštumų vakarinėje periferijoje, jame vyrauja kreidos geologiniai dariniai, o kvarterinių nuogulų storis viršija 180 m. Vyrauja jauriniai dirvožemiai. Upių tinklo tankumas 0,75-1,00 km/km2, ežeringumas – 0-2 %. Vidutinis metinis nuotėkis yra 6-7 l/s iš km2. Miškingumas mažiau kaip 10 %.